GOAH

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech. 

Hlavním podkladovým materiálem pro přípravu OP JAK v oblasti vzdělávání je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), jejíž příprava byla zahájena na počátku roku 2019. Cílem Strategie 2030+ je definice vize, priorit, cílů a opatření pro jejich dosažení v oblasti vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období do roku 2030 a následující.

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Hlavními prioritami programu jsou:

  1. Výzkum a vývoj
  2. Vzdělávání

OP JAK A GOAH

Zapojení školy do OP JAK navazuje na předchozí, již ukončené, operační programy. Jako žadatelé jsme projekt pojmenovali Cesta GOAH 2022. Společně byly vybrány šablony vhodné do prostředí GOAH. Vedou k modernizaci cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení. Kladou důraz na podporu začínajících učitelů, stejně jako na podporu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků ve vzdělávání.

Šablony pro GOAH:

  • Inovativní vzdělávání žáků SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem SŠ
  • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SŠ