GOAH

Chceš se stát právníkem, lékárníkem, účetním, nebo šéfem firmy? Jsi u nás správně! Připravíme Tě na studium vysoké školy i pro praxi.                      

studijní obory

OSMILETÉ GYMNÁZIUM

Náš systém všeobecného vzdělávání a volitelných předmětů Tě připraví na studium vysoké školy i na výkon činnosti ve veřejné správě, kultuře a v dalších oblastech.

CHCI VĚDĚT VÍC

EKONOMICKÉ LYCEUM

Rozvineme Tvé předpoklady pro vlastní podnikatelské aktivity a připravíme Tě ke studiu na vysokých školách i na nástup do zaměstnání ekonomického či administrativního charakteru.

CHCI VĚDĚT VÍC

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

Náš systém všeobecného vzdělávání a volitelných předmětů Tě připraví na studium vysoké školy i na výkon činnosti ve veřejné správě, kultuře a v dalších oblastech.

CHCI VĚDĚT VÍC

OBCHODNÍ AKADEMIE

Rozvineme Tvé předpoklady pro vlastní podnikatelské aktivity a připravíme Tě na nástup do zaměstnání ekonomického či administrativního charakteru.

CHCI VĚDĚT VÍC

osmileté gymnázium

 • Kód oboru: 79-41-K/81
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru

Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Žáci si osvojují kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetenci občanskou a kompetence k podnikavosti. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů

Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a být připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolventi v průběhu vzdělávání na gymnáziu získají široký vzdělanostní základ a dosáhnou takové úrovně klíčových kompetencí, která jim umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Mají předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí. V souladu se školním vzdělávacím programem mohou být připraveni i s určitou profilací či zaměřením, kterými školy dotvářejí profil absolventa svého gymnázia.

Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva Celkem
Český jazyk a literatura
5
4
4
4
4
3
4
5
33
Anglický jazyk
5
4
3
3
4
3
4
4
30
Cizí jazyk II (NJ, FJ, RJ)
-
-
3
3
3
3
3
3
18
Občanská nauka
1
1
1
1
-
-
-
-
4
Základy společenských věd
-
-
-
-
1
2
2
2
7
Dějepis
2
2
2
2
2
2
2
-
14
Zeměpis
2
2
2
2
2
2
-
-
12
Matematika
5
4
4
4
4
4
3
3
31
Fyzika
2
2
2
2,5
3
3
2
-
16,5
Chemie
-
1
2
2
2
3
3
-
13
Přírodopis/Biologie
2
2
2
2,5
3
2
3
-
16,5
Informatika a výpočetní technika

1

1

1

1

2

2

-

-
8
Estetická výchova
2
3
2
2
2
2
-
-
13
Tělesná výchova
2
3
2
2
2
2
2
2
17
Volitelný předmět I.
-
1
1
1
-
-
2
3
8
Volitelný předmět II.
-
-
-
-
-
-
2
3
5
Volitelný předmět III.
-
-
-
-
-
-
2
3
5
Volitelný předmět IV.
-
-
-
-
-
-
-
3
3

Celkem

29

30

31

32

34

33

34

31

254

Volitelné předměty

Seminář z českého jazyka a literatury, anglická, francouzská, německá a ruská konverzace, společenskovědní seminář, dějepisný seminář, zeměpisný seminář, matematický seminář, deskriptivní geometrie, fyzikální seminář, chemický seminář, biologický seminář, informatika a výpočetní technika, seminář z hudební výchovy, seminář osobnostního rozvoje

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

 • Kód oboru: 79-41-K/41
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce 

Charakteristika oboru

Příprava má široký všeobecně vzdělávací charakter. Žáci mají dostatek příležitostí osvojit si klíčové kompetence, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě. Smyslem vzdělávání není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Žáci si osvojují kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetenci občanskou a kompetence k podnikavosti. Ve vzdělávání jsou uplatňovány postupy a metody podporující tvořivé myšlení, pohotovost a samostatnost žáků.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy: Český jazyk, Cizí jazyk, Matematika. Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů

Absolventi mají být vybaveni klíčovými kompetencemi a všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a být připraveni především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, profesní specializaci i pro občanský život. Absolventi v průběhu vzdělávání na gymnáziu získají široký vzdělanostní základ a dosáhnou takové úrovně klíčových kompetencí, která jim umožní dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v procesu celoživotního vzdělávání a získávání životních zkušeností. Mají předpoklady pro vysokoškolské a další studium, pro jejich adaptabilitu v různých oborech a oblastech lidské činnosti, pro přizpůsobení se nově vznikajícím požadavkům na trhu práce i pro případné uplatnění v zahraničí. V souladu se školním vzdělávacím programem mohou být připraveni i s určitou profilací či zaměřením, kterými školy dotvářejí profil absolventa svého gymnázia.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura
4
3
4
5
16
Anglický jazyk
4
3
4
4
15
Cizí jazyk II (NJ, FJ, RJ)
3
3
3
3
12
Základy společenských věd
1
2
2
2
7
Dějepis
2
2
2
-
6
Zeměpis
2
2
-
-
4
Matematika
4
4
3
3
14
Fyzika
3
3
2
-
8
Chemie
2
3
3
-
8
Biologie
3
2
3
-
8
Informatika a výpočetní technika
2
2
-
-
6
Estetická výchova

2

2

-

-
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Volitelný předmět I.
-
-
2
3
5
Volitelný předmět II.
-
-
2
3
5
Volitelný předmět III.
-
-
2
3
5
Volitelný předmět IV.
-
-
-
3
3

Celkem

34

33

34

31

132

Volitelné předměty

Seminář z českého jazyka a literatury, anglická, francouzská, německá a ruská konverzace, společenskovědní seminář, dějepisný seminář, zeměpisný seminář, matematický seminář, deskriptivní geometrie, fyzikální seminář, chemický seminář, biologický seminář, informatika a výpočetní technika, seminář z hudební výchovy, seminář osobnostního rozvoje

EKONOMICKÉ LYCEUM

 • Kód oboru: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru

Ekonomické lyceum je studijní obor, který poskytuje absolventům odborný základ z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva, ekonomie a zároveň je připravuje pro studium na vysokých školách právnického, ekonomického, jazykového i jiného zaměření. Vytváří se tak další vzdělávací cesta pro značnou část středoškolské populace se zájmem o ekonomické obory, která je orientovaná více teoreticky a směřuje k vyššímu než středoškolskému vzdělání. Absolvent získá znalost dvou světových jazyků. Vyučujeme anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Studijní obor Ekonomické lyceum v duchu doporučení zahraničních expertů rozšiřuje nabídku všeobecného vzdělání na středních školách v ČR. V souladu se vzdělávacími trendy v EU je označován za studijní obor s evropským rozměrem vzdělání.

Ve srovnání s oborem Obchodní akademie poskytuje Ekonomické lyceum širší společensko-vědní základ v prvních dvou letech studia.

Uplatnění absolventů

Absolvent ekonomického lycea je vybaven důkladnými všeobecnými znalostmi (matematika, český jazyk, dějepis, společenské vědy, dva cizí jazyky) pro další studium na vysoké škole. Zároveň ovládá ekonomiku, informační a komunikační technologie, korespondenci a účetnictví pro dobré uplatnění v praxi.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura
3
3
4
3
13
Cizí jazyk I
4
4
4
4
16
Cizí jazyk II
3
3
3
3
12
Dějepis
2
2
2
-
6
Občanská nauka
1
-
2
1
4
Biologie
2
2
-
-
4
Fyzika
2
2
-
-
4
Chemie
2
2
-
-
4
Matematika
3
3
3
3
12
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Informační a komunikační technologie
2
2
2
2
8
Písemná a ústní komunikace
3
3
-
-
6
Ekonomika*

-

2

3

3
8
Účetnictví
-
-
3
4
7
Ekonomie
-
-
-
2
2
Právo
-
-
2
-
2
Ekonomická cvičení
-
-
-
2
2
Zeměpis
2
2
-
-
4
Psychologie
-
-
2
-
2
Praxe
-
-
2
-
2
Volitelné předměty**
-
-
-
4
4

Celkem

31

32

32

33

128

* Zaměření předmětu Ekonomika v jednotlivých ročnících:

 • 2. ročník –⁠ základy ekonomiky (potřeby a zdroje)
 • 3. ročník –⁠ marketing, finance a daně
 • 4. ročník –⁠ hlavní podnikové činnosti (finanční řízení, management, výroba, obchod, služby)

**Ve čtvrtém ročníku studia studenti volí mezi semináři:

 • Seminář anglického  jazyka
 • Seminář německého jazyka
 • Matematický seminář
 • Dějepisný seminář
 • Základy společenských věd
 • Seminář z účetnictví
 • Zeměpisný seminář

Obchodní akademie

 • Kód oboru: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika oboru

Profilovými odbornými předměty oboru Obchodní akademie jsou ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace. Výuka odborných předmětů začíná již od 1. ročníku předmětem ekonomika. Ve druhém ročníku je přidáno účetnictví, ve třetím ročníku právo a ve čtvrtém ekonomie. Absolvent získá znalost dvou světových jazyků. Vyučujeme anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Snažíme se propojit výuku s praxí. Studenti chodí na exkurze do firem a naopak odborníci z praxe přichází přednášet studentům do hodin. Studenti vykonávají odbornou praxi nejen ve firmách, ale i v rámci výuky v předmětu fiktivní firma, kdy studenti obchodují s jinými studentskými firmami napříč celou republikou.

Mimo vybavenost znalostmi pro uplatnění ve firmách a organizacích, se snažíme u studentů rozvíjet podnikavost. Učíme se, jak založit podnik nebo jak vyřídit živnost. A v neposlední řadě se snažíme u studentů budovat zdravé finanční návyky tak, aby uměli zacházet nejen se svěřenými firemními financemi, ale především s těmi svými soukromými.

Uplatnění absolventů

Absolventi těchto oborů jsou připraveni ke studiu na vysokých školách i pro nástup do zaměstnání. Zde se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura
3
3
4
3
13
Cizí jazyk I
4
4
4
4
16
Cizí jazyk II
3
3
3
3
12
Dějepis
2
2
-
-
4
Občanská nauka
1
1
-
1
3
Biologie
-
1
-
-
1
Fyzika
2
-
-
-
2
Chemie
2
-
-
-
2
Matematika
3
3
3
2
11
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Informační a komunikační technologie
2
2
2
2
8
Písemná a ústní komunikace
3
2
2
2
9
Ekonomika*

3

3

3

3
12
Účetnictví
-
3
4
4
11
Ekonomie
-
-
-
2
2
Právo
-
-
2
-
2
Hospodářský zeměpis
2
2
-
-
4
Statistika
-
-
2
-
2
Ekonomická cvičení
-
-
-
2
2
Praxe
-
1
2
-
3
Volitelné předměty**
-
-
3
2
5

Celkem

32

31

34

32

129

* Zaměření předmětu Ekonomika v jednotlivých ročnících:

 • 1. ročník – základy ekonomiky (potřeby a zdroje)
 • 2. ročník –⁠ hlavní podnikové činnosti (výroba, obchod, služby, marketing)
 • 3. ročník –⁠ finance a daně
 • 4. ročník –⁠ finanční řízení a management

** Ve třetím ročníku studia studenti volí mezi předměty:

 • Aplikovaná ekonomie (provozování školního bufetu)
 • Fiktivní firma

Ve čtvrtém ročníku studia studenti volí mezi semináři:

 • Seminář anglického  jazyka
 • Seminář německého jazyka
 • Matematický seminář