GOAH

SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ SEYFOR

Ve školním roce 2022/2023 se nám podařilo obnovit spolupráci se společností Seyfor, a.s., která provozuje účetní a ekonomický program Money S3. Na českém a slovenském trhu působí již více než 30 let. Studenti se během studia ve vyšších ročnících postupně seznamují s účtováním v programu Money S3. Ve čtvrtém ročníku je věnován účtování v programu […]

ERASMUS+ – EUROPEAN FUTURE IN OUR HANDS

poskytovatel: EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR Dům zahraniční spolupráce) typ programu: partnerství malého rozsahu délka trvání projektu: 9/2023 – 12/2024 partnerské země: ČR (Hodonín), Norsko (Tonsberg), Německo (Bonn) suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 29 570 € věk studentů zapojených do projektu (třídy): 15–19 let pracovní jazyk: angličtina Uskutečněná setkání Hodonín zpráva ze […]

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech.  Hlavním podkladovým materiálem pro přípravu OP JAK v oblasti vzdělávání je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+), jejíž příprava byla zahájena na počátku […]

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ NA GOAH

Naše škola získala podporu na doučování žáků v rámci realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. V případě zájmu o doučování prosím kontaktujte příslušného vyučujícího. DOUČOVÁNÍ REALIZOVANÉ Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Financováno Evropskou unií […]

ERASMUS+ – YOU ON MY MIND

délka trvání projektu: 2016–2018 poskytovatel: EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR www.naerasmusplus.cz) partnerské země: ČR (Hodonín – koordinátoři), Chorvatsko (Nova Gradiška), Německo (Bonn), Polsko (Wroclaw), Finsko (Helsinky), Řecko (Atény) Suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 24 795 € Věk studentů zapojených do projektu (třídy): cca 14–17 let (s2A–s7A, 1.–3. ročník) Cíl projektu: prožít poněkud abstraktní pojmy „tolerance“ […]

ERASMUS+ – SOUND IN BODY, SOUND IN MIND​

délka trvání projektu: 2 roky (9/2019 – 8/2022) – kvůli koronavirové pandemii byl projekt o 1 rok prodloužen poskytovatel: EU v rámci programu Erasmus+ (v ČR www.naerasmusplus.cz) partnerské země: ČR (Hodonín – koordinátoři), Chorvatsko (Makarska), Německo (Bonn), Slovinsko (Sentjernej), Finsko (Nurmijaarvi), Litva (Riese) Suma poskytnutá naší národní agenturou (NA): 35 220 € Věk studentů zapojených do projektu […]

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Digitalizujeme školu REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY –⁠ KOMPONENTA 3.1   V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálnímitechnologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

VÝMĚNNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ (YFU)

Youth For Understanding (YFU) je mezinárodní organizace, která nabízí studentům středních škol možnost vyjet na půl roku nebo na rok do zahraničí na výměnný pobyt. Programy YFU ovšem nejsou pro každého. Jsou pro ty, kteří se snaží jít neprošlapanou cestou, jsou otevřeni objevování a uvědomují si, že život se dá žít více než jedním způsobem. […]

JA CZECH

JA Czech je součástí mezinárodní neziskové vzdělávací organizace JA Worldwide. Jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. JA Studentská Firma je jedinečný vzdělávací […]

PROGRAM DOFE

Naše škola je již od školního roku 2020/2021 součástí britského programu seberozvoje pro studenty s názvem DOFE (Duke of Edinburgh’s Award). Bližší info na www.dofe.cz. Zapojit se mohou mladí lidé ve věku 13–24 let. Ve zkratce jde o to, že mladí lidé ve věku 14–24 let si stanoví na 6, 12 nebo 18 měsíců tři […]